Одељења

1. Одељење управе

Љиљана Ђорђевић – директор

Директор руководи и организује рад Библиотеке, одговоран је за функционисање установе у складу са законом. Представља Библиотеку пред другим правним и физичким лицима.

2. Одељење за набавку и обраду библиотечке грађе

а) Одељење стручног и научног фонда
Радунка Милосављевић – дипломирани библиотекар

б) Одељење за одрасле и Дечје одељење
Биљана Живић – виши књижничар

На овом Одељењу врши се набавка, пријем и евидентирање Библиотечке грађе. Такође, врши се обрада монографских и серијских публикација у систему COBISS. Ово Одељење састоји се из четири дела: Одељење стручног и научног фонда, Одељење за одрасле, Дечје одељење и Одељење периодике и стране књиге.

3. Завичајно одељење и Одељење старе и ретке књиге

Александар Ранчић – дипломирани библиотекар

Ово Одељење прикупља, обрађује и чува Завичајну грађу. Завичајну грађу чини све оно што се својим садржајем односи на територију Општине Ћуприја. Особеност овог Одељења је да поред монографских и серијских публикација прикупља и некњижну грађу: фотографије, плакате, разгледнице, позивнице и др. Такође, ово Одељење прикупља и чува стару и ретку књигу.

4. Одељење Легата

Гордана Марковић – виши књижничар

Ово Одељење чува и врши обраду Библиотечке грађе Легата Душана Матића и Легата Драгише Пандуровића. Врши презентацију и промовисање Легата, али и других библиотечких целина.

5. Одељење за рад са одраслим корисницима

Снежана Милојковић – дипломирани библиотекар
Светлана Радивојевић – књижничар

На овом Одељењу ради се са одраслим корисницима у складу са правилима и прописима библиотечког пословања: врши се упис нових чланова, позајмљују се књиге одраслим корисницима и пружају им се библиотечке и библиографске информације које их занимају. Одељење организује гостовања књижевника и промоције књига.

6. Одељење за рад са децом

Светлана Урошевић – књижничар
Светлана Јовановић – књижничар

На овом Одељењу се ради са децом до 15 година. Врши се упис нових чланова, позајмљују се књиге деци и пружају им се библиотечке и библиографске информације које су им потребне. Организују се и гостовања Дечјих писаца.

7. Читаоница и интернет читаоница

Ивица Попадић – књижничар

Корисницима Библиотеке у читаоници стоји на располагању дневна штампа и друга периодика, као и књиге које се не могу износити изван Библиотеке. Такође, корисницима је доступан и интернет у складу са правилима Интернет читаонице.

8. Одељење општих и помоћних послова

Миланка Јовановић – чистачица/курир

Запослени на овом Одељењу воде рачуна о чистоћи и хигијени свих просторија у Библиотеци и дворишту Библиотеке. Одржава се и води рачуна о исправности опреме и инвентара у Библиотеци.